• ಬೃಹತ್ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ
  • NSS Camp
  • Extensive Survey 2019-2020
  • Android Work Shop
  • Advisory Committee Meeting